กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General’s Department) Slot เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และก็ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูก มีวินัย คุ้ม โปร่งใส และสามารถตรวจการได้

โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์ตรงกลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการข้อเสนอปรึกษาหารือและขอคำแนะนำด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน Slotxo การจัดการเงินนอกงบประมาณ แล้วหลังจากนั้นก็การพัสดุภาครัฐ การกระทำการเกี่ยวกับการจัดการเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างพอเพียง รวมทั้งการเสนอข้อมูลในเชิงกรรมวิธีการเงินแก่ฝ่ายบริหาร

โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดเสถียรภาพทางการโกดัง รวมทั้งจัดแจงเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การดูแลดูแลแนวทางและมาตรฐานค่าจ้าง สล็อต ผลตอบแทน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ดังต่อไปนี้

เรื่องราวและก็ที่มาที่ไป

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ Slotxo ทรงให้แบรนด์ “พระราชบัญญัติสำหรับกรมพระโกดังมหาสมบัติแลกเปลี่ยนล่าวถึงกรมต่างๆ” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 แรม 12 เย็น พ.ศ. 2418 ในการนี้ ได้แยกกรมท่าออกมาจากกรมพระโกดัง และก็ตั้งที่ทำงานในการงานโกดังในหอรัษฎากรพิพัฒน์

ช่วงวันที่ 7 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก109 (พ.ศ. 2433) Slot xo ได้มีการแบรนด์พระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการ กระทรวงพระโกดังมหาสินทรัพย์ กำหนดให้กระทรวงพระโกดังมหาทรัพย์สิน มีหน้าที่จ่ายรักษาเงินแผ่นดิน อีกทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุทั้งนั้น กับถือบัญชีพระราชสมบัติ สล็อตXO รับผิดชอบสำหรับแผ่นดินทั้งหลายทั้งมวล แล้วหลังจากนั้นก็เก็บภาษีอากรเงินขึ้นแผ่นดิน โดยแบ่งงานออกเป็น 13 กรม เพื่อเป็นระบบกฎเกณฑ์ตามแบบสากล แล้วก็แบ่งกรมตามภารกิจ งานที่แตกต่างออกไป อย่างชัดเจน มี “กรมเจ้ากระทรวง” 5 กรม ยกตัวอย่างเช่น กรมพระโกดังตรงกลาง XO ออนไลน์  กรมสารบาญชี กรมตรวจ กรมเก็บ และกรมพระโกดังข้างที่ “กรมขึ้น” 8 กรม แบ่งเป็น กรมเจ้าจำนวนเก็บภาษีอากร 5 กรม ดังเช่นว่า กรมส่วย กรมสรรพากร กรมสรรพภาษี กรมที่ดิน รวมทั้งด่านศุลกากร รวมถึงกรมทำการแผ่นดิน 3 กรม ตัวอย่างเช่น กรมนกกระสาคลุกเคล้าสิทธิการ กรมงานพิมพ์บัตร รวมถึงกรมราชพัสดุ สล็อต XO

“กรมสารบาญชี” หรือ กรมบัญชีกลางในตอนนี้ ก็เลยเกิด ตอนวันที่ 7 ต.ค. พุทธศักราช 2433 มีบทบาท สำหรับรับชำระเงินแผ่นดินรวมทั้งถือสารบาญชีพระราชทรัพย์สินทั้งปวง โดยมีอธิบดีรับผิดชอบการทั้งสิ้น มีรองอธิบดีสำหรับช่วยการแทน รวมทั้งมีนายเวร 4 นายหมายถึงเวรรับ เวรจ่าย เวรธนาคาร แล้วก็เวรบาญชี https://slotxo.me โดยแต่ละนายเวร มีบทบาทดังนี้ 1. เวรรับ สำหรับรับเงิน หรือราชสมบัติทั้งผอง รวมทั้งทำบาญชีรายได้ 2. เวรจ่าย สำหรับชำระเงิน หรือราชสมบัติทั้งผอง แล้วก็ทำบาญชีรายการจ่าย 3. เวรธนาคาร สำหรับทำบาญชีเงินรับจ่ายในนานาประเทศ และก็เป็นธุรการแลก หรือฝากเงินธนาคาร 4. เวรบาญชี สำหรับรักษาบาญชีพระราชสมบัติพัสถาน บาญชีรายงบประมาณ บาญชีหนี้สินหลวง รวมทั้งใบเบิก xo slot ใบนำ ใบเสร็จรับเงิน อีกทั้งรีบหนี้สินหลวง

โดยได้โปรดเกล้าฯ แต่งให้พระยานรนารถยนต์จงรักศรีรัษฎากร เกมส์ เอก โอ (เอมในมหาชัย) เป็นอธิบดีกรมสารบาญชีคนแรก รวมถึงขอความกรุณาปรานีเกล้าฯ ให้ พระวรวงศ์เธอท่านเจ้าพร้อมวงศ์วานอธิราช ด้อยกว่าอธิบดี กับทรงแต่งให้มิสเตอร์ แอล.เอ็ม.เอ็ม.ครอส (Mr.L.M.M.Cross) เป็นผู้ช่วยอธิบดีที่ปรึกษากับการบัญชีทั้งสิ้น ต่อมา เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยโปรดเกล้าฯ ให้แบรนด์พระราชบัญญัติกรมสารบาญชีขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 กอง มี กองบาญชีกลาง กองรับ รวมถึงกองจ่าย กับหน้าที่ 4 นายเวรเป็นเวรรับ เวรจ่าย เวรมาตรฐาน (เวรแบงค์เดิม) และก็เวรบาญชี เพื่อเจาะจงหน้าที่ภายในกรมให้เป็นสัดส่วน เด่นชัด แล้วก็ควรขึ้น

เมื่อถึงในยุคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอความกรุณาเกล้าฯ ให้ทรงกรมตรวจเงินแผ่นดินขึ้นในกระทรวงพระคลังเก็บของมหาโภคทรัพย์ เมื่อ สล็อตโรม่า พุทธศักราช 2458 โดยให้รวม “กรมตรวจ” แล้วก็ “กรมสารบาญชี” เข้าด้วยกัน และก็แปลงชื่อเป็น “กรมบาญชีกึ่งกลาง” ตอนวันที่ 18 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2458 ในตอนนี้ทำให้กรมบาญชีกึ่งกลางมีภารกิจหนักขึ้น โดยเป็นอีกทั้งผู้สะสมประมวลบัญชีรายได้รวมทั้งค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน วางรูป และก็ชี้แนะการบัญชีแก่ข้าราชการสำนักงานเบิกจ่าย คิดบัญชีผลตอบแทน รักษาเงินแผ่นดิน ซักถามการเบิกจ่ายในราชการแผ่นดิน รวมทั้งการสืบสวน และก็ติเตียนข้าราชการต่างๆที่ทำงานคิดเงินผลตอบแทนรายได้ของแผ่นดินนำส่งพระคลังเก็บของ สล็อต

และก็ช่วงวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบปฏิบัติกรมในกระทรวงพระคลังเก็บของได้เปลี่ยนแปลงชื่อ กรมบาญชีกึ่งกลาง เป็น ” กรมบัญชีกลาง ” เพื่อสะท้อนภาระหน้าที่งานให้แจ้งชัด

Banner Slotxo.me

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สล็อตเครดิตฟรี กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2557 ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางไว้ดังนี้

หน่วยงานข้างใน