หน้าหลัก บทความทั่วไป

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง (The Comptroller General’s Department) Slot เป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง รัฐบาลไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน และก็ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูก มีวินัย คุ้ม โปร่งใส และสามารถตรวจการได้

โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์ตรงกลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ การให้บริการข้อเสนอปรึกษาหารือและขอคำแนะนำด้านการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน Slotxo การจัดการเงินนอกงบประมาณ แล้วหลังจากนั้นก็การพัสดุภาครัฐ การกระทำการเกี่ยวกับการจัดการเงินคงคลังให้มีใช้จ่ายอย่างพอเพียง รวมทั้งการเสนอข้อมูลในเชิงกรรมวิธีการเงินแก่ฝ่ายบริหาร

โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดเสถียรภาพทางการโกดัง รวมทั้งจัดแจงเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การดูแลดูแลแนวทางและมาตรฐานค่าจ้าง สล็อต ผลตอบแทน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ดังต่อไปนี้

 • ควบคุมการเบิกชำระเงินแผ่นดิน
 • ควบคุมการใช้ชำระเงินของส่วนราชการ
 • ควบคุมงบประมาณพนักงานภาครัฐ
 • เกื้อหนุนแผนการของกระทรวงการคลังรวมทั้งรัฐบาล

เรื่องราวและก็ที่มาที่ไป

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ Slotxo ทรงให้แบรนด์ “พระราชบัญญัติสำหรับกรมพระโกดังมหาสมบัติแลกเปลี่ยนล่าวถึงกรมต่างๆ” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 แรม 12 เย็น พ.ศ. 2418 ในการนี้ ได้แยกกรมท่าออกมาจากกรมพระโกดัง และก็ตั้งที่ทำงานในการงานโกดังในหอรัษฎากรพิพัฒน์

ช่วงวันที่ 7 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก109 (พ.ศ. 2433) Slot xo ได้มีการแบรนด์พระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการ กระทรวงพระโกดังมหาสินทรัพย์ กำหนดให้กระทรวงพระโกดังมหาทรัพย์สิน มีหน้าที่จ่ายรักษาเงินแผ่นดิน อีกทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุทั้งนั้น กับถือบัญชีพระราชสมบัติ สล็อตXO รับผิดชอบสำหรับแผ่นดินทั้งหลายทั้งมวล แล้วหลังจากนั้นก็เก็บภาษีอากรเงินขึ้นแผ่นดิน โดยแบ่งงานออกเป็น 13 กรม เพื่อเป็นระบบกฎเกณฑ์ตามแบบสากล แล้วก็แบ่งกรมตามภารกิจ งานที่แตกต่างออกไป อย่างชัดเจน มี “กรมเจ้ากระทรวง” 5 กรม ยกตัวอย่างเช่น กรมพระโกดังตรงกลาง XO ออนไลน์  กรมสารบาญชี กรมตรวจ กรมเก็บ และกรมพระโกดังข้างที่ “กรมขึ้น” 8 กรม แบ่งเป็น กรมเจ้าจำนวนเก็บภาษีอากร 5 กรม ดังเช่นว่า กรมส่วย กรมสรรพากร กรมสรรพภาษี กรมที่ดิน รวมทั้งด่านศุลกากร รวมถึงกรมทำการแผ่นดิน 3 กรม ตัวอย่างเช่น กรมนกกระสาคลุกเคล้าสิทธิการ กรมงานพิมพ์บัตร รวมถึงกรมราชพัสดุ สล็อต XO

“กรมสารบาญชี” หรือ กรมบัญชีกลางในตอนนี้ ก็เลยเกิด ตอนวันที่ 7 ต.ค. พุทธศักราช 2433 มีบทบาท สำหรับรับชำระเงินแผ่นดินรวมทั้งถือสารบาญชีพระราชทรัพย์สินทั้งปวง โดยมีอธิบดีรับผิดชอบการทั้งสิ้น มีรองอธิบดีสำหรับช่วยการแทน รวมทั้งมีนายเวร 4 นายหมายถึงเวรรับ เวรจ่าย เวรธนาคาร แล้วก็เวรบาญชี https://slotxo.me โดยแต่ละนายเวร มีบทบาทดังนี้ 1. เวรรับ สำหรับรับเงิน หรือราชสมบัติทั้งผอง รวมทั้งทำบาญชีรายได้ 2. เวรจ่าย สำหรับชำระเงิน หรือราชสมบัติทั้งผอง แล้วก็ทำบาญชีรายการจ่าย 3. เวรธนาคาร สำหรับทำบาญชีเงินรับจ่ายในนานาประเทศ และก็เป็นธุรการแลก หรือฝากเงินธนาคาร 4. เวรบาญชี สำหรับรักษาบาญชีพระราชสมบัติพัสถาน บาญชีรายงบประมาณ บาญชีหนี้สินหลวง รวมทั้งใบเบิก xo slot ใบนำ ใบเสร็จรับเงิน อีกทั้งรีบหนี้สินหลวง

โดยได้โปรดเกล้าฯ แต่งให้พระยานรนารถยนต์จงรักศรีรัษฎากร เกมส์ เอก โอ (เอมในมหาชัย) เป็นอธิบดีกรมสารบาญชีคนแรก รวมถึงขอความกรุณาปรานีเกล้าฯ ให้ พระวรวงศ์เธอท่านเจ้าพร้อมวงศ์วานอธิราช ด้อยกว่าอธิบดี กับทรงแต่งให้มิสเตอร์ แอล.เอ็ม.เอ็ม.ครอส (Mr.L.M.M.Cross) เป็นผู้ช่วยอธิบดีที่ปรึกษากับการบัญชีทั้งสิ้น ต่อมา เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยโปรดเกล้าฯ ให้แบรนด์พระราชบัญญัติกรมสารบาญชีขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 กอง มี กองบาญชีกลาง กองรับ รวมถึงกองจ่าย กับหน้าที่ 4 นายเวรเป็นเวรรับ เวรจ่าย เวรมาตรฐาน (เวรแบงค์เดิม) และก็เวรบาญชี เพื่อเจาะจงหน้าที่ภายในกรมให้เป็นสัดส่วน เด่นชัด แล้วก็ควรขึ้น

เมื่อถึงในยุคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอความกรุณาเกล้าฯ ให้ทรงกรมตรวจเงินแผ่นดินขึ้นในกระทรวงพระคลังเก็บของมหาโภคทรัพย์ เมื่อ สล็อตโรม่า พุทธศักราช 2458 โดยให้รวม “กรมตรวจ” แล้วก็ “กรมสารบาญชี” เข้าด้วยกัน และก็แปลงชื่อเป็น “กรมบาญชีกึ่งกลาง” ตอนวันที่ 18 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2458 ในตอนนี้ทำให้กรมบาญชีกึ่งกลางมีภารกิจหนักขึ้น โดยเป็นอีกทั้งผู้สะสมประมวลบัญชีรายได้รวมทั้งค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน วางรูป และก็ชี้แนะการบัญชีแก่ข้าราชการสำนักงานเบิกจ่าย คิดบัญชีผลตอบแทน รักษาเงินแผ่นดิน ซักถามการเบิกจ่ายในราชการแผ่นดิน รวมทั้งการสืบสวน และก็ติเตียนข้าราชการต่างๆที่ทำงานคิดเงินผลตอบแทนรายได้ของแผ่นดินนำส่งพระคลังเก็บของ สล็อต

และก็ช่วงวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบปฏิบัติกรมในกระทรวงพระคลังเก็บของได้เปลี่ยนแปลงชื่อ กรมบาญชีกึ่งกลาง เป็น ” กรมบัญชีกลาง ” เพื่อสะท้อนภาระหน้าที่งานให้แจ้งชัด

Banner Slotxo.me

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง สล็อตเครดิตฟรี กระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2557 ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางไว้ดังนี้

 • ให้ กรม บัญชี กึ่งกลาง รับ สมัคร งาน มีการคิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้ชำระเงินแผ่นดิน และก็ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูก มีวินัยคุ้ม โปร่งใส รวมทั้งสามารถตรวจตราได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กึ่งกลางให้หน่วยงานภาครัฐปฏิยัว่ากล่าว การให้บริการข้อแนะนำหารือเรื่องการเงินการเงิน การบัญชี การสำรวจข้างใน การจัดการเงินนอกวราวๆ และก็การพัสดุภัณฑ์ภาครัฐการทำงานเกี่ยวกับการจัดการคงคลังให้ผู้ใช้จ่ายอย่าง พอเพียง แล้วก็การเสนอข้อมูลในเชิงแผนการคลังเก็บของแก่ฝ่ายบริหาร โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวโยงเพื่อกำเนิดเสถียรภาพทางการคลังเก็บของ และดำเนิการเกี่ยวกัการประมวลผลการเงินภาครัฐ การควบคุมมองแบนโยบายแล้วก็ มาตราฐานค่าแรงงานผลประโยชน์ แล้วก็สิทธิประโยชน์ของพนักงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สมัครสอบ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
 • ให้คำปรึกษาหรือคำเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนระบบริหารการคลังของประเทศในด้าน การจัดการเงินคงคลังต่อกระทรวงการคลัง รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ทางเข้าslotxo joker
 • จัดแจงเกี่ยวกับกกหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติ คำสั่งรวมถึงหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐละการตรวจสอบ ข้างในของส่วนราชการ เพื่อส่วนราชการถือปฏิบัติ
 • จัดแจงเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการแล้วก็มาตรฐานการจัดซื้อว่าจ้างภาครัฐ
 • ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและแบรนด์ฐานการควบคุมดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านในภาครัฐ
 • ทำงานเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรมและ ติดตามการทำงานและก็การจัดการ ทางด้านการเงินเพื่อนประกอบกิจการทบทวนเสนอแนะแนวทางทางการเงินของประเทศ
 • ควบคุม ดูแล กรมบัญชีกลาง รับสมัครงาน  เว็บสล็อตแตกบ่อย แล้วก็ตรวจสอการเบิกจ่ายเงินของหน่วยภาครัฐ การก่อหนี้ผูกพัน การนำเงินส่งโกดัง แล้วก็การถอนคืนเงินรายได้ของส่วนราชการ และพินิจพิเคราะห์ทำความตกลงในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่ส่วนราชการขอทำ การตกลง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเงินคงคลัง
 • ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารเงินนออกงบประมาณในด้านดูแลดูแล การต่อว่าดตามให้แต้ม กาใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ การทบทวนความสามารถแล้วก็เหตุจำเป็นสำหรับในการปฏิบัติงาน
 • กำหนด ปรับปรุงแก้ไข ฝาก-ถอน slotxo รวมทั้งปรับแต่งมาตรฐานค่าแรงงานผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการภาครัฐ
 • แก้ไขระบบการจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และดูแลดูแล การจัดการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ดำเนินเกี่ยวกับการกำหนดมาตราฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชี ตลอดจนการจัดทำรวมทั้งพินิจพิจารณารายงานการเงินของแผ่นดิน
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของรุ่นที่โดยไม่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับความรับ ผิดทางฝืนของเจ้าหน้าที่รัฐ แล้วก็ความสารภาพทางแพ่งของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการ สูตรสล็อต
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการบุคคลถูกจ้างของส่วนราชการ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการทางด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การสำรวจด้านในและจากนั้นก็การพัสดุภาครัฐ
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะ รวมทั้งให้การช่วยเหลือด้านวิชาการทางด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายในแก่ส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานของรัฐ แล้วก็ความประพฤติงานแก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
 • ดำเนินงานอื่นใดจากที่กกหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือจากที่กระทวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานข้างใน

 • กรมบัญชีกลาง สมัครงาน ที่ทำการผู้ช่วยกรม  ดาวน์โหลด Slotxo
 • สถาบันปรับปรุงเจ้าหน้าที่ด้านการเงินแล้วก็บัญชีภาครัฐ
 • สำนักควบคุมแล้วก็ปรับปรุงระบบการจัดการการคลังการเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 • กรุ๊ปตรวจตราข้างใน
 • กรุ๊ปปรับปรุงระบบผู้รับจ้าง
 • ที่ทำการคลังเก็บของเขต 1-9
 • กองดูแลและก็ปรับปรุงระบบเงินนอกงบประมาณ
 • กองความร่วมแรงร่วมใจรวมทั้งความโปรงใสสำหรับในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรุ๊ปปรับปรุงระบบบริหาร
 • กองบัญชีภาครัฐ
 • กองบริหารการรับ-ชำระเงินภาครัฐ
 • กองค่าจ้างรวมทั้ง ยูทูป mp3 คุณประโยชน์เกื้อกูล
 • สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจ้างภาครัฐ
 • กองฝ่าฝืนและก็แพ่ง
 • กองที่มีความสำคัญในการรบแล้วก็แผนงาน
 • กองวิเคราะห์ภาครัฐ
 • กองการคลังการเงินภาครัฐ
 • กองข้อบังคับ 3BB
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ศูนย์ไอทีรวมทั้งการติดต่อสื่อสาร

Last Update : 9 กันยายน 2022 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)